Bài tập 1 trang 10 SGK Hóa học 11

Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit. Lấy các thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

Gợi ý trả lời bài 1

1.Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

 • Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+
  • Ví dụ: HCl → H+ + Cl
 • Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH
  • Ví dụ : NaOH → Na+ + OH
 • Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.
  • Zn(OH)2 \(\rightleftarrows\) Zn2+ +2OH
  • Zn(OH)2 \(\rightleftarrows\) ZnO22+ 2H+

2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc. Ví dụ: H2SO4, H3PO4….

Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ: Mg(OH)2, Ca(OH)2,….

3. Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit. Ví dụ: Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân li ra ion H+. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.

Sự điện li của muối trong nước tạo cation kim loại (hoặc NH4+, ion phức) và anion gốc axit.

———————————————————–

Bài tập 2 trang 10 SGK Hóa học 11

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) Các axit yếu: H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh: LiOH.

c) Các muối: K2CO3, NaClO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2.

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình điện li:

a) H2S là axit hai nấc nên:

H2S   H+ + HS

HS–       H+ + S2-

H2CO3 là axit hai nấc nên:

H2CO3  H+ + HCO3

HCO3  H+ + CO32-

b) LiOH → Li+ + OH

c)

K2CO3 → 2K+ + CO32-;

NaClO → Na+ + ClO

NaHS → Na+ + HS:

HS  H+ + S2-

d)

Sn(OH)2  Sn2++ 2OH;

H2SnO2  2H+ + SnO22-.

—————————————————————-

Bài tập 3 trang 10 SGK Hóa học 11

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Gợi ý trả lời bài 3

Theo thuyết A-rê-ni-ut một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

⇒ Chọn C.

——————————————————————

Bài tập 4 trang 10 SGK Hóa học 11

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

A. [H+] = 0,10M

B. [H+] < [CH3COO]

C. [H+] > [CH3COO]

D. [H+] < 0,10M

Gợi ý trả lời bài 4

dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M nên khả năng phân li kém.

Nồng độ mol ion: [H+] < 0,10M.

⇒ Chọn D.

——————————————————————–

Bài tập 5 trang 10 SGK Hóa học 11

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M

B. [H+] < [NO3]

C. [H+] > [NO3]

D. [H+] < 0,10M.

Gợi ý trả lời bài 5

HNO3 là axit mạnh do đó có khả năng phân li mạnh.

Nồng độ mol ion là: [H+] = 0.10M

⇒ Chọn A.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *