Bài tập 1 trang 54 SGK Hóa học 11

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của:

a) BaO                       b) Ca(OH)2                       c) K2CO3

Gợi ý trả lời bài 1

Do các chất a) BaO, b) Ca(OH)2, c) K2CO3 lấy dư nên khi tác dụng với H3PO4 (với lượng dư) nên muối tạo thành là muối photphat trung hòa:

a) Phương trình dạng phân tử:

3BaO + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 3H2O

Phương trình dạng ion rút gọn:

2H+ + BaO → Ba2+ + H2O

b) Phương trình dạng phân tử:

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

Phương trình dạng ion rút gọn:

H+ + OH → H2O

c) Phương trình dạng phân tử:

3K2CO3 + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3CO2 + 3H2O

Phương trình dạng ion rút gọn:

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

————————————-

Bài tập 2 trang 54 SGK Hóa học 11

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa?

Gợi ý trả lời bài 2

  • Giống nhau:
    • Trong dung dịch nước đều điện li ra ion H+
    • Đều có thể tác dụng với kim loại, oxit bazơ, bazơ, muối

Ví dụ: Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O

3Na2O + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3H2O

  • Khác nhau:
    • HNO3 có tính oxi hóa; H3PO4 không có tính oxi hóa

Ví dụ: C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

———————————–

Bài tập 3 trang 54 SGK Hóa học 11

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 \(\leftrightarrows\) 3H+ PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị chuyển dịch.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

Gợi ý trả lời bài 3

Phương trình điện li: H3PO4 \(\leftrightarrows\) 3H+ + PO43-

Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng: cân bằng chuyển dịch theo hướng làm giảm tác động vào hệ. Do đó khi thêm H+ vào dung dịch, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch (chiều làm giảm nồng độ H+) tạo thành H3PO4.

⇒ Chọn B

———————————–

Bài tập 4 trang 54 SGK Hóa học 11

Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4 →

1 mol         1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 →

1 mol         1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2 →

2 mol          1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2 →

2 mol          3 mol

Gợi ý trả lời bài 4

Căn cứ vào tỉ lệ mol để viết sản phẩm tạo thành rồi cân bằng Phương trình hóa học:

a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

1 mol    1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

1 mol    1 mol

c) 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

2 mol    1 mol

d) H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

2 mol    3 mol

————————————

Bài tập 5 trang 54 SGK Hóa học 11

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

  • Tuỳ theo tỉ lệ chất tham gia phản ứng mà H3PO4 sinh ra muối axít hoặc muối trung hoà

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O     (1)

H3PO4 + 2 NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (2)

H3PO4 + 3 NaOH → Na3PO4 + 3H2O   (3)

  • \(a = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}}\)

Nếu a \(\leq\) 1 → NaH2PO4  (1)

Nếu a = 2 → Na2HPO4  (2)

Nếu a \(\geq\) 3 → Na3PO4    (3)

Nếu 1< a < 2 xảy ra (1) và  (2)

Nếu 2< a < 3 xảy ra (2) và  (3)

Đề bài yêu cầu thu được muối photphat trung hòa nên tỉ lệ NaOH : H3PO4 là 1:3

Dựa vào phương trình phản ứng tìm được số mol của NaOH

Hướng dẫn:

Số mol H3PO4: 0,050 x 0,50 = 0,025 (mol).

H3PO+ 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

1           3

0,025     3 x 0,025

Thể tích dung dịch NaOH: 0,075 lít hay 75 ml

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *