Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

  • A. Số khối A.
  • B. Nguyên tử khối của nguyên tử
  • C. Số hiệu nguyên tử Z
  • D. Số khối  và số hiệu nguyên tử Z
 • Câu 2:

  Đồng vị là những nguyên tử có cùng số P nhưng khác nhau về.

  • A. Số N
  • B. Số E
  • C. Số Z.
  • D. Số Z+.
 • Câu 3:

  Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây có 20 proton, 20 electron, 20 nơtron?

  • A. \({}_{19}^{39}K\)
  • B. \({}_{18}^{40}Ar\)
  • C. \({}_{20}^{40}Ca\)
  • D. \({}_{17}^{37}Cl\)
 • Câu 4:

  Tổng số hạt cơ bản (proton, notron và electron) trong nguyên tử của nguyên tố X là 115 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Ký hiệu hóa học của X là:

  • A. Br
  • B. Ca
  • C. Cl
  • D. Fe
 • Câu 5:

  Nguyên tử X có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron. Số khối của X là:

  • A. 11.
  • B. 34.
  • C. 23.
  • D. 24.
 • Câu 6:

  Trong nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, notron, electron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Số hiệu nguyên tử của X là:

  • A. 11.
  • B. 23.
  • C. 12.
  • D. 17.
 • Câu 7:

  Khi nguyên tử chuyển thành ion thì số khối của nó:

  • A. Giảm.
  • B. Không đổi.
  • C. Tăng.
  • D. Tăng khi chuyển thành ion âm, giảm khi chuyển thành ion dương
 • Câu 8:

  Nguyên tố Z có 2 đồng vị X, Y với khối lượng nguyên tử trung bình bằng 79,9. Hạt nhân đồng vị X có 35 hạt proton và 44 hạt notron. Hạt nhân đồng vị Y có số hạt notron nhiều hơn X 2 hạt. Tỷ lệ số nguyên tử \(\frac{X}{Y}\) là:

  • A. \(\frac{9}{10}.\)
  • B. \(\frac{10}{11}.\)
  • C. \(\frac{9}{11}.\)
  • D. \(\frac{11}{9}.\)
 • Câu 9:

  Số proton và số nơtron có trong 1 nguyên tử nhôm (\(_{13}^{27}\textrm{Al}\)) lần lượt là:

  • A. 13 và 13.
  • B. 13 và 14.
  • C. 12 và 14.
  • D. 13 và 15.
 • Câu 10:

  Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu, trong đó 65Cu chiếm 27,0% số nguyên tử. Tính % khối lượng của 63Cu trong Cu2O là: (lấy oxi là đồng vị 16O).

  • A. 88,82%
  • B. 63%.
  • C. 32,15%.
  • D. 64,29%.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *