Tóm tắt bài

I. Đặt vấn đề

1. Ănghen là người đồng chí trung kiên luôn sát cánh bên Mac trong sự nghiệp đấu tranh với hệ tư tưởng tư sản và truyền bá tư tưởng vô sản

 • Người bạn thân thiết của gia đình Mác.
 • Ông luôn giúp đỡ Mác trong lúc khó khăn.
 • Ông đi làm kinh doanh để lấy tiền giúp đỡ Mác.

2. Tình bạn của Mac và Ănghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau

 • Thông cảm sâu sắc với nhau.
 • Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất.

3.Tình bạn Mac và Ănghen dựa trên cơ sở

 • Đồng cảm sâu sắc.
 • Có chung xu hướng hoạt động
 • Có chung lí tưởng

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

 • Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.

2. Đặc điểm

 • Phù hợp về quan niệm sống
 • Bình đẳng tôn trọng lẫn nhau
 • Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau
 • Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau

3. Ý nghĩa

 • Giúp con người tự tin yêu cuộc sống.
 • Cảm thấy ấm áp tự tin yêu cuộc sống hơn.
 • Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *