Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Quy luật giá trị được thể hiện:

  • A. Sản xuất
  • B. Lưu thông
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
 • Câu 2:

  Công dân vận dụng qui luật giá trị như thế nào?

  • A. Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và trên thế giới.
  • B. Nâng cao cạnh tranh hàng hóa bằng thường xuyên đổi mới KHKT nâng cao trình độ tay nghề lao động và cải tiến quân lương.
  • C. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất trong sản xuất và lưu thông văn hóa. Đứng vững và phát triển trên thị trường thu nhiều lợi nhuận.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 3:

  Nhà nước vận dụng qui luật giá trị như thế nào?

  • A. Vận dụng quy lậu giá trị vào việc đổi mới kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  • B. Thực hiện chế độ một giá.
  • C. Một thị trường thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 4:

  Tác động của quy luật giá trị

  • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
  • B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
  • C. Phân hóa giàu nghèo của những người sản xuất hàng hóa.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 5:

  Nội dung sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở

  • A. Thời gian lao động xã hội
  • B. Số lượng sản phẩm
  • C. Chất lượng sản phẩm
  • D. Tất cả đều sai

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *