Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1:

  Mâu thuẫn triết học là

  • A. Hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tác động nhau
  • B. Hai mặt đối lập thống nhất với nhau
  • C. Hai mặt đối lập đấu tranh với nhau
  • D. Cả ba ý trên
 • Câu 2:

  Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là:

  • A. Các mặt đối lập luôn tác động, loại bỏ, bài xích, thủ tiêu lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau.
  • B. Các mặt đối lập luôn tác động, gắn bó, gạt bỏ nhau
  • C. Các mặt đối lập luôn gắn bó, tác động, gạt bỏ, bài trừ lẫn nhau
  • D. Cả ba phương án trên đều đúng
 • Câu 3:

  Hiểu như thế nào là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học?

  • A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể
  • B. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau
  • C. Không có mặt này thì không có mặt kia
  • D. Hai mặt đối lập hợp lại thành một khối thống nhất
 • Câu 4:

  Mặt đối lập của mâu thuẫn là

  • A. Khuynh hướng
  • B. Tính chất
  • C. Đặc điểm
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 5:

  Sự thống nhất giữa các mặt đối lập

  • A. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau
  • B. Chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.
  • C. Hai đối lập luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau
  • D. Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập không tách rời nhau.
 • Câu 6:

  Giải quyết mâu thuẫn là kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

  • A. Mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới được hình thành
  • B. Sự vật hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật hiện tượng mới
  • C. Quá trình này tạo nên sự vận động và phát triển vô tận của thế giới khách quan.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 7:

  Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng

  • A. Hòa bình
  • B. Điều hòa mâu thuẫn
  • C. Đấu tranh
  • D. Hòa giải
 • Câu 8:

  Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12/12/1946) Hồ Chí Minh đã viết: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Trong đoạn trích trên Bác Hồ giải quyết mâu thuẫn bằng

  • A. Đấu tranh
  • B. Hòa bình
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *