Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Quan niệm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, muôn loài thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào?

  • A. Duy vật
  • B. Duy tâm
  • C. Nhị nguyên luận
  • D. Nhất nguyên luận
 • Câu 2:

  Quan niệm cho rằng: giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, không do ai sáng tạo ra, không ai có thể tiêu diệt được thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào sau đây:

  • A. Duy vật
  • B. Duy tâm
  • C. Nhị nguyên luận
  • D. Nhất nguyên luận
 • Câu 3:

  Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác,…

  • A. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau
  • B. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình thống nhất hữu cơ với nhau
  • C. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau
  • D. Thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng thống nhất hữu cơ với nhau.
 • Câu 4:

  Con người là kết quả và là sản phẩm của:

  • A. Xã hội
  • B. Giới tự nhiên
  • C. Lịch sử
  • D. Đấng sáng tạo
 • Câu 5:

  Thế giới khách quan bao gồm:

  • A. Gii t nhiên
  • B. Đời sng xã hội
  • C. Tư duy con người
  • D. C 3 phương án trên
 • Câu 6:

  Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người, triết học có vai trò là

  • A. Thế gii quan
  • B. Thế gii quan và phương pháp lun
  • C. Phương pháp lun
  • D. Khoa hc ca mi khoa hc
 • Câu 7:

  Con người là sản phẩm của giới tự nhiên bởi:

  • A. Con người sng theo bn năng
  • B. Con người thích nghi th động vi gii t nhiên
  • C. Con người tn ti trong môi trường và cùng phát trin cùng vi môi trường t nhiên
  • D. Con ngườđược to bi 1 sc mnh thn bí
 • Câu 8:

  Trong đoạn thơ :

  “Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ

  Kiên quyết không ngừng thế tiến công

  Lạc nước hai xe đành bỏ phí

  Gặp thời, một tốt cũng thành công”

  Bác Hồ dạy chúng ta :

  • A. Cách chơi c
  • B. Phi luôn suy nghĩ
  • C. Tiến công liên tc khi chơi c
  • D. Phương pháp nhn thc và vn dng quy lut
 • Câu 9:

  Câu thơ sau đây của Bác Hồ nói về nội dung gì của Triết học:

  “Sự vật vần xoay đà định sẵn

  Hết mưa là nắng hửng lên thôi ”

  • A. Thuc tính khách quan ca gii t nhiên
  • B. Thuc tính vđộng ca gii tự nhiên
  • C. Thuc tính cơ bn ca gii t nhiên
  • D. Thuc tính vt lý ca gii t nhiên
 • Câu 10:

  Phương thức tồn tại của thế giới vật chất là

  • A. Tính thc ti khách quan
  • B. Vđộng
  • C. Tính quy lut
  • D. Không th nhn thđược

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *