Bài tập 1 trang 14 SGK Địa lý 6

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì?

Gợi ý trả lời bài 1

Tỉ lệ bản đồ cho biết các khoảng cách trên bản đồ đã được thu nhỏ bao nhiêu lần so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa.

Bài tập 2 trang 14 SGK Địa lý 6

Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000 cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Gợi ý trả lời bài 2

 • Nếu tỉ lệ bàn đồ: 1: 200 000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: 5 cm X 200 000 = 1 000 000 cm = 10 km.
 • Nếu tỉ lệ bản đồ 1: 6 000 000 thì 5 cm trên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: 5 cm X 6 000 000 = 30 000 000 cm – 300 km.

  Bài tập 3 trang 14 SGK Địa lý 6

  Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

  Gợi ý trả lời bài 3

  Trước hết cần đổi 105 km = 10 500 000 cm rồi áp dụng công thức (2) các em sẽ tính được tỉ lệ của bản đồ đó là:

  15 cm: 10 500 000 cm = 1: 700 000

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *